top of page

Privacy Statement

Zangvereniging ASCENSION hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

​Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zangvereniging ASCENSION houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Zangvereniging ASCENSION zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

#1 Verwerking van persoonsgegevens van koorleden

 

Persoonsgegevens van koorleden worden door Zangvereniging ASCENSION verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsverklaring.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsverklaring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zangvereniging ASCENSION de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;

 • Achternaam;

 • Roepnaam;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Postcode;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer (mobiel);

 • Telefoonnummer (vast);

 • E-mailadres;

 • IBAN gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zangvereniging ASCENSION opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsverklaring en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

#2 Verwerking van persoonsgegevens van steunleden en gastmuzikanten

 

Persoonsgegevens van steunleden en gastmuzikanten worden door Zangvereniging ASCENSION verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Optreden, repetitie en activiteiten administratie.

 ​

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zangvereniging ASCENSION de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;

 • Achternaam;

 • Roepnaam;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Postcode;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer (mobiel);

 • Telefoonnummer (vast);

 • E-mailadres;

 • IBAN gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zangvereniging ASCENSION opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

#3 Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

 

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Zangvereniging ASCENSION verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Boekhoudkundige verplichtingen.

 

​Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zangvereniging ASCENSION de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf;

 • Voornaam contactpersoon;

 • Achternaam contactpersoon;

 • Adresgegevens bedrijf;

 • Telefoonnummer bedrijf (mobiel/vast);

 • Telefoonnummer contactpersoon (mobiel/vast);

 • E-mailadres;

 • IBAN gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zangvereniging ASCENSION opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Contactformulier website
Op onze website www.ascensionmaastricht gebruiken wij een contactformulier. Via dit contactformulier vragen wij om de volgende persoonsgegevens door te geven:

 • Naam;

 • E-mailadres.

Zangvereniging ASCENSION gebruikt de persoonsgegevens uit het contactformulier enkel om mogelijke vragen of verzoeken per e-mail te kunnen beantwoorden. Na beantwoording van uw vragen of verzoeken verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Al het contact met Zangvereniging ASCENSION gaat via e-mail.
Ons e-mailadres is: ascensionmaastricht@gmail.com

 

IBAN: NL63 INGB 0009 4331 06
BIC: INGBNL2A

 

KvK Zuid Limburg: 14095195

bottom of page