Privacy Statement

Zangvereniging ASCENSION hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

​Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zangvereniging ASCENSION houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Zangvereniging ASCENSION zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

#1 Verwerking van persoonsgegevens van koorleden

 

Persoonsgegevens van koorleden worden door Zangvereniging ASCENSION verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsverklaring.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsverklaring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zangvereniging ASCENSION de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;

 • Achternaam;

 • Roepnaam;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Postcode;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer (mobiel);

 • Telefoonnummer (vast);

 • E-mailadres;

 • IBAN gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zangvereniging ASCENSION opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsverklaring en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

#2 Verwerking van persoonsgegevens van steunleden en gastmuzikanten

 

Persoonsgegevens van steunleden en gastmuzikanten worden door Zangvereniging ASCENSION verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Optreden, repetitie en activiteiten administratie.

 ​

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zangvereniging ASCENSION de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;

 • Achternaam;

 • Roepnaam;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Postcode;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer (mobiel);

 • Telefoonnummer (vast);

 • E-mailadres;

 • IBAN gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zangvereniging ASCENSION opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

#3 Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

 

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Zangvereniging ASCENSION verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Boekhoudkundige verplichtingen.

 

​Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zangvereniging ASCENSION de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf;

 • Voornaam contactpersoon;

 • Achternaam contactpersoon;

 • Adresgegevens bedrijf;

 • Telefoonnummer bedrijf (mobiel/vast);

 • Telefoonnummer contactpersoon (mobiel/vast);

 • E-mailadres;

 • IBAN gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zangvereniging ASCENSION opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Contactformulier website
Op onze website www.ascensionmaastricht gebruiken wij een contactformulier. Via dit contactformulier vragen wij om de volgende persoonsgegevens door te geven:

 • Naam;

 • E-mailadres.

Zangvereniging ASCENSION gebruikt de persoonsgegevens uit het contactformulier enkel om mogelijke vragen of verzoeken per e-mail te kunnen beantwoorden. Na beantwoording van uw vragen of verzoeken verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Al het contact met Zangvereniging ASCENSION gaat via e-mail.
Ons e-mailadres is: ascensionmaastricht@gmail.com

 

IBAN: NL63 INGB 0009 4331 06
BIC: INGBNL2A

 

KvK Zuid Limburg: 14095195